Nordnet og Saxo Vs. Amerikanske brokers

  1. Jeg TROR, at NN og saxo er fine, og det er vel ikke dem som går konkurs, men citi som de har "aktierne" Igennem som skulle kunne komme ud i problemer. Jeg ved ikke, hvad du mener med de 250k dollars.

  2. Information om indskudsgarantien og investorbeskyttelsen Information om indskudsgaranti ifølge den svenske lov (1995:1571) om indskudsgaranti (Lag om insättningsgaranti) Den svenske Indskudsgaranti medfører, at den svenske stat garanterer kunders indskud hos alle banker og værdipapirselskaber, der tager imod kundemidler på konto samt kreditmarkedsvirksomheder. Når retten til erstatning træder i kraft, dækker indsættelsesgarantien højst et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro per kunde (plus eventuelt tillægsbeløb, se nedenfor). Hvornår har du ret til erstatning fra indskudsgarantien? Hvis Nordnet Bank AB (Nordnet) skulle blive erklæret konkurs, har du ret til erstatning for de likvide midler, du har på din depotkonto og/eller opsparingskonto i henhold til Riksgäldens beslutning. Erstatningen modsvarer indskuddets beløb samt påløben rente frem til konkursbeslutningen. Hvis en depotkonto er åbnet i to eller flere personers navn, regnes hver person for sig. Garantien giver fuld erstatning for op til et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro per kunde. Udover dette beløb kan du få yderligere erstatning på højst fem millioner svenske kroner (tillægsbeløb), hvis du på troværdig måde kan vise, at indskuddet relaterer sig til i loven særskilt angivne livsbegivenheder (f.eks. indskud som henfører sig til salg af privat bolig, afskedigelse, bodeling, sygdom, invaliditet eller dødsfald, og indskud som følge af erstatning eller godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet, fejlagtig domsfældelse eller myndighedsbeslutning). Hvad omfattes af indskudsgarantien? Hos Nordnet omfatter indskudsgarantien de likvide midler, som findes på din depotkonto og/eller opsparingskonto. Dine pensionskonti i Nordnet omfattes af den danske Garantiformuen (se nedenfor). Hvem omfattes af indskudsgarantien? Beskyttelsen gælder som hovedregel alle kunder, såvel privatpersoner som virksomheder samt andre juridiske personer. Bestemte kategorier af indskydere, til eksempel forsikringsselskaber og offentlige myndigheder, er dog i henhold til loven undtaget fra retten til erstatning under garantien. Hvad gør jeg, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs? Svenske Riksgælden skal som hovedregel gøre erstatningen tilgængelig indenfor syv arbejdsdage fra den dag, Nordnet er erklæret konkurs, eller Finansinspektionen beslutter, at garantien skal træde ind. Information om investorbeskyttelse ifølge den svenske lov (1999:158) om investorbeskyttelse (Lag om Investerarskydd) Den svenske Investorbeskyttelse medfører, at staten beskytter kunders værdipapirer ved transaktioner eller, når værdipapirerne opbevares i depot hos bank eller værdipapirsselskaber. Beskyttelsen giver erstatning på op til 250.000 SEK pr. kunde og institut. Hvornår har du ret til erstatning fra investorbeskyttelsen? Nordnet er forpligtet til at holde værdipapirer, som opbevares på kunders depotkonti, adskilt fra Nordnets egne aktiver. Det medfører, at dine værdipapirer normalt ikke påvirkes, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs, eftersom du i konkursen har ret til at udtrække hele din beholdning af værdipapirer. Kun hvis Nordnet ved en konkurs ikke skulle kunne udlevere din ejendom, f.eks. fordi det efter konkursen ikke kan udredes, hvad der er dine respektive Nordnets aktiver, har du ret til erstatning fra investor- beskyttelsen. Erstatningen beregnes da ud fra den markedsværdi, som de aktuelle værdipapirer havde ved konkurstidspunktet. Hvis en depotkonto er åbnet i to eller flere personers navn, regnes hver person for sig. Beskyttelsen giver da erstatning for tabte værdipapirer på en værdi af op til 250.000 SEK pr. kunde. Hvad omfattes af investorbeskyttelsen? Investorbeskyttelsen omfatter finansielle instrumenter (værdipapirer), og dækker dermed bl.a. aktier, obligationer, konvertible gældsbreve samt forskellige typer af derivater som f.eks. optioner og terminer. Investorbeskyttelsen dækker også midler, som er modtaget med regnskabspligt i forbindelse med, at en investeringstjeneste ydes. Hvem omfattes af investorbeskyttelsen? Beskyttelsen gælder alle kunder, såvel privatpersoner som virksomheder samt andre juridiske personer. Hvad gør jeg, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs? Hvis Nordnet skulle gå konkurs, gives der nærmere information fra Riksgälden og konkursforvalteren om mulighederne for at få erstatning fra investorbeskyttelsen. Du skal fremsætte dine krav om erstatning fra investorbeskyttelsen til Riksgälden senest et år efter konkursbeslutningen. Erstatningen udbetales af Riksgälden senest to uger, efter at Riksgälden har taget endelig stilling til dit krav om erstatning. Yderligere information For yderligere information henvises til Riksgäldens hjemmeside

  3. NN og Saxo er klart mere reliable end f.eks. HOOD, Etoro, Webull som sidder med en pind oppe i røven... Men problemet ligger ikke i hvor gode NN og Saxo er, men at hele spechlen handler om at de simpelthen ikke er i besiddelse af vores aktier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Author: admin